بازگشایی مدرسه

سوگند به قلم و آنچه می نویسد

با یاری خداوند منان توانستیم پس از پشت سرگذاشتن تابستانی پربار یکبار دیگر در عرصه علم و دانش گام برداریم و با شور و اشتیاق سال تحصیلی 99-98 را روز دوشنبه 98/7/1 آغاز کنیم .