اردوي توچال

چهارشنبه ٩٨/٤/٢ دومين اردوي تابستاني دانش آموزان دبيرستان سلام سليمه  به سمت توچال برگزار شد . دانش آموزان با نشاط و پرانرژي همراه با كادر مدرسه به كوهنوردي و تله كابين سواري و آب بازي پرداختند و يك روز شاد و به يادماندني رقم خورد .