هشتمین نمایشگاه رباتیک و دستاوردهای آموزشی ، پژوهشی، فرهنگی