اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان

آماده سازی دبیرستان برای شروع سال تحصیلی