اردوی زیارتی- سیاحتی؛ قم- جمکران

برگزاری مراسم 13 آبان؛ روز دانش آموز