تشکیل اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان سلام سلیمه در محل دبیرستان با حضور :

سرکار خانم شیرمحمدی مدیریت دبیرستان و معاونت اجرایی و فرهنگی و اعضای محترم انجمن

با محوریت های :

1- انتخاب اعضای هیت رییسه

2- تعیین تاریخ تشکیل جلسات

3- صحبت در خصوص حرکت کارگروه های مختلف دبیرستان

4- شرایط حضور دانش آموزان در مدرسه

5- سرویس دانش آموزی

تشکیل شد .

با تشکر از اعضای حاضر در جلسه :

جناب آقای دکتر رحیمی

جناب آقای عجمیان

سرکار خانم عرب

سرکار خانم سیفور

سرکار خانم تندری