معاینات پزشکی

دبیرستان سلام سلیمه نیز طبق سنوات گذشته برآن شد تا در جهت رشد و سلامت جسمی دانش آموزان از یک گروه پزشکی دعوت بعمل آورد تا معاینات لازم را از دانش آموزان انجام نمایند.  معاینات ، روز سه شنبه مورخ 98/7/30 توسط تیم پزشکی و بهداشتی مرکز چهارده معصوم به سرپرستی خانم دکتر سجادی ولی دانش آموز مریم نوری، انجام گردید و در صورت وجود هرگونه مشکل به مراکز تخصصی عودت داده شدند.