بازدید از موزه تماشاگه زمان

روز دوشنبه 15 مهرماه 98 به همراه جمعی از دانش آموزان پایه هشتم و نهم بازدیدی از موزه تماشاگه زمان انجام شد که مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفت و لحظات خوشی در کنار عزیزانمان رقم خورد .