انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی روز شنبه 6 مهر 98 در دبیرستان سلام سلیمه با حضور پرشور دانش آموزان برگزار شد .

اعضای شورای دانش آموزی :

رومینا نوجوان

وندا فرهی

نیکا برجعلی زاده

مهرآسا مظلوم

آریانا نیاکان

ریحانه رجبی

تینا فقیهی

مهدیس عشایری