اولین مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان

اولین مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان دوشنبه مورخ 8 مهر 98 در دبیرستان سلام سلیمه با محتویات زیر در حضور والدین گرامی تشکیل گردید :

1- سخنرانی آقای دکتر عراقی نیا در ارتباط با نوجوانان

2- صحبت های مدیر دبیرستان ؛ بیان برخی دیدگاه ها و چشم انداز های مجموعه

3- معرفی کاندید های انجمن اولیا و مربیان

5- برگزاری نمایشگاه کتاب