ویترین کتاب

سازه ویترین کتاب در سال تحصیلی 99-98 سومین سال می باشد که در دبیرستان سلیمه برقرار می باشد . معرفی کتاب ها در مهر ماه با شیوه جدیدی اتخاذ شد بدین صورت که :

تمامی کتاب های مهر ماه کادو شده و عناوین کتابها پنهان شده اند و روی هرکتاب ، کلید واژه های مرتط با مضمون اثر نوشته شده است .

دانش آموزان به مدت یک هفته فرصت دارند کتاب های مورد علاقه خودشان را بر اساس کلید واژه انتخاب کنند و سفارش دهند .