برترین های مسابقه اسوه حسنه

برترین های مسابقه آموزش و پرورش منطقه 4

کسب رتبه دوم در رشته داستان نویسی

کسب رتبه سوم در رشته شعر

برترین های مسابقات ورزشی

برترین های مسابقات ورزشی مجموعه مدارس سلام

کسب رتبه سوم تیم بسکتبال دبیرستان سلیمه

کسب رتبه دوم  تیم والیبال دبیرستان سلیمه

کسب رتبه اول رشته بدمینتون توسط بشری زارع

کسب رتبه سوم  تیم دارت دبیرستان سلیمه