تیم آموزشی و علمی دبیرستان سلام سلیمه

منصوره علیرضایی

دبیر قرآن

هفتم – هشتم – نهم

سهیلا رستمی

دبیر دینی

هفتم – هشتم – نهم

محبوبه جباری

دبیرعربی

هفتم – هشتم – نهم

بهاره دل فرح

دبیر ادبیات

هفتم – هشتم – نهم

پوران هاشملو

دبیر مطالعات اجتماعی

هشتم – نهم

لیلا مظفری

دبیر مطالعات اجتماعی

هفتم

نفیسه یعقوبی

دبیر فیریک و شیمی

هفتم

مرجان وکیلی

دبیر فیریک و شیمی

هشتم – نهم

ملیکا پرویزی

دبیر زیست و زمین

هفتم – هشتم – نهم

عاطفه اجدادی

دبیر ریاضی

هشتم -نهم

فاطمه جعفری

دبیر ریاضی

هفتم – نهم

مریم عبدالهیان

دبیر ریاضی

هفتم

سمانه قاسمی

دبیر ریاضی

هشتم

رباب اقبالیان

دبیر کامپیوتر

هفتم -هشتم -نهم

زهرا سلطان محمدی

دبیر هنر

هفتم -هشتم -نهم

فریناز هاشمی

دبیر کاروفن آوری

هفتم -هشتم -نهم

زهرا شابختی

دبیر ورزش

هفتم -هشتم -نهم

سارا مبینی

زبان انگلیسی

سوپروایزر

مریم امیری

زبان ترمیک

مهتاب یوسفی

زبان ترمیک

نگار قهاری

زبان ترمیک

ندا رشمه ای

زبان ترمیک

سارا کلخوران

دبیر پژوهش

حسنی قیطاسی

دبیر پژوهش

ریحانه میراحمدی

دبیر پژوهش

الهه طاهری

دبیر پژوهش