تیم آموزشی و علمی دبیرستان سلام سلیمه

منصوره علیرضایی

دبیر قرآن

هفتم – هشتم – نهم

زینب شهبازی

دبیر دینی

هفتم – هشتم – نهم

محبوبه جباری

دبیرعربی

هفتم – هشتم – نهم

مهسا سبزعلی پور

دبیر ادبیات

هشتم – نهم

فهیمه اثنی عشری

دبیر ادبیات

هفتم

پوران هاشملو

دبیر مطالعات اجتماعی

هشتم – نهم

لیلا مظفری

دبیر مطالعات اجتماعی

هفتم

نفیسه یعقوبی

دبیر فیریک و شیمی

هفتم

مرجان وکیلی

دبیر فیریک و شیمی

هشتم – نهم

فاطمه بیک علیزاده

دبیر زیست و زمین

هفتم

ملیکا پرویزی

دبیر زیست و زمین

هشتم – نهم

عاطفه اجدادی

دبیر ریاضی

هفتم -هشتم -نهم

فاطمه جعفری

دبیر ریاضی

هفتم -هشتم -نهم

رباب اقبالیان

دبیر کامپیوتر

هفتم -هشتم -نهم

شهره صدری پور

دبیر هنر

هفتم -هشتم -نهم

مهتاب قوامی پور

دبیر کاروفن آوری

هفتم -هشتم -نهم

سوده رسولی

دبیر آمادگی دفاعی

هفتم -هشتم -نهم

نسیم گودرزی

دبیر تفکر

هفتم -هشتم -نهم

غزاله رمضانی

دبیر ورزش

هفتم -هشتم -نهم

زینب جوشن

دبیر ورزش

هفتم -هشتم -نهم

پروین کمانی

دبیر ورزش

هفتم -هشتم -نهم

سارا مبینی

زبان ترمیک

سوپروایزر

مریم ملکوتی

زبان ترمیک

الیزا زارعی

زبان ترمیک

بهاره نریمانی

زبان ترمیک

سعیده رشیدی

زبان ترمیک