سياست هاي راهبردي

دنياي امروز دنياي يادگيري و معرفت پذيري است . اگر بخواهيم دانش آموزانمان را توانمند سازيم بايد آنها را تشنه يادگيري بار بياوريم .

اهم سياست هاي راهبردي جهت دستيابي به اين مهم عبارت است :

1- پرورش روحيه پرسشگري ، كنجكاوي و خلاقيت در دانش آموزان

2- لذت بردن از يادگيري : دانش آموزان بايد درس خواندن را مثل بازي دوست داشته باشند و از آن لذت ببرند .

3- مسئوليت پذيري و پاسخگويي : سرآمدي دبيرستان سليمه در گرو تربيت دانش آموزاني مسئول و پاسخگوست .

4- تلاشگري و سختكوشي : سرلوحه كار در دبيرستان سليمه سخت كوشي و تلاشگري است . چرا كه سرآمد بودن در گرو اين دو مولفه مي باشد .

5- جسارت و چالش طلبي : تربيت دانش آموزاني جسور ، شجاع و چالش طلب از راهبردهاي اساسي اين دبيرستان است .

6- تحقيق و پژوهش : همراستا و پا به پاي آموزش هدفمند ، توسعه ي روحيه تحقيق و پژوهش در دانش آموزان از اهم امور اين دبيرستان محسوب مي شود .