مديريت محترم دبيرستان سلام سليمه خانم زهرا شيرمحمدي

zahra-shirmohamadi-salimeh

سخن مدير

جايگاه الگوها و شيوه هاي نوين آموزشي و اثر بخشي آموزش هاي ناشي از آن ، بحث روز همه ي مجامع علمي و آموزشي بوده و ضرورت استقرار نظام جامع آموزشي مبتني بر نيازهاي اجتماعي و شايستگي هاي دانش آموزان ، مورد توجه متخصصان ، در مراكز آموزشي است .

هدف مجموعه ما توسعه فرهنگ با آموزش مدرن مي باشد كه تاكيد ما به آموزش مدرن براين است كه مي توان با نشانه رفتن استعداد هاي دروني مخاطب ، او را براي توليد دانش و فكر آماده كرد .

نظام آموزشي سرمايه انساني بخش هاي مختلف جامعه را تامين مي كند و روحيات مناسب براي توسعه يافتگي را در فرد ايجاد مي نمايد .

آموزش مدرن دانش آموز را به جلو حركت مي دهد، به دنبال آن است كه آنچه هست را تحول ببخشد . به دنبال تحليل است ، محقق و پيشرو مي پروراند . نگاه را به حال و آينده معطوف مي دارد .

 امكانات مي دهد تا توانايي و ظرفيت هاي دروني افراد توسعه يابد .

و در مجموع آموزش مدرن :

مشاركت اجتماعي ، مسئوليت پذيري ، احترام و عمل به قانون ، استقلال شخصيت ، خلاقيت ، نظم و بهداشت و …. مي باشد .