بيانيه چشم انداز دبيرستان سلام سليمه

 

استاد شهيد مرتضي مطهري (ره) :

مظهر مقدس ترين همكاري ها ، اتحاد ها و هم بستگي ها ، اتحاد دين و دانش است .

با استعانت از خداوند سبحان و بهره گيري از كادر آموزشي و تربيتي مجرب ، متعهد و با انگيزه ، و مشاركت دانش آموزان با توجه به كرامت و ارزش هاي والاي انساني در رعايت اصول و موازين ديني و عقيدتي ، و با توجه به ارتقاء كيفيت ،‌دبيرستان سلام سليمه بر آن است در افق چشم انداز 1404 داراي جايگاهي ممتاز در منطقه ،‌نمونه در استان و مطرح در كشور گردد .