كادر اداري و اجرايي دبيرستان سلام سليمه

شادی کیانی

معاون اجرایی(دفتر داری)

مریم رجبی

معاون فرهنگی

رباب اقبالیان

مسئول It

راضیه بیات

مسئول پایه هفتم

فائزه حسین جانی

مسئول پایه هشتم

فرشته نوابی

مسئول پایه نهم

سولماز عبادی

آموزش